03MMBB3B

3 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 1/8" (3 PLY)

06MMBB3B

6 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 1/4" (5 PLY)

09MMBB3B

9 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 3/8" (7 PLY)

12MMBB2B

12 MM BALTIC BIRCH PLY BB/BB 1/2" (9 PLY) PATCHES

12MMBB3B

12 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 1/2" (9 PLY) 1 GOOD FACE

12MMBB3B48

12 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 1/2" 4 x 8 (9 PLY) 1 GOOD FACE

15MMBB2B

15 MM BALTIC BIRCH BB/BB 5/8" (11 PLY)

18MMBB3B

18 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 3/4 (13 PLY)

18MMBB3B48

18 MM BALTIC BIRCH PLY B/BB 3/4 4 x 8 (13 PLY)